2,20 metros * 1,45 metro – Almacenes PioXII

2,20 metros * 1,45 metro